privacy

Privacy Verklaring

MadebyMar Art, gevestigd aan Sluiskant 19A, 2265 AA Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://madebymar.art, Sluiskant 19A, 2265 AA Leidschendam, tel. +31610864256 Mar van Vuren is de Functionaris Gegevensbescherming van MadebyMar Art. Zij is te bereiken via marvanvuren@gmail.com.

Persoonsgegevens die zij verwerkt:
MadebyMar Art verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: – Voor- en achternaam, – Adresgegevens, – Telefoonnummer, – E-mailadres, – Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die zij verwerkt.

Haar website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via marvanvuren@gmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt.
MadebyMar Art verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van jouw betaling – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij je af te leveren – MadebyMar Art verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Hoe lang zij persoonsgegevens bewaart
MadebyMar Art bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 1 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
MadebyMar Art verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die zij gebruikt
MadebyMar Art gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mijn bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar marvanvuren@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MadebyMar Art zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. MadebyMar Art wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe zij persoonsgegevens beveiligt
MadebyMar Art neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via marvanvuren@gmail.com